top of page

Algemene voorwaarden

 

Behandelovereenkomst

Met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst afgesloten

Rapportage bij behandeling

1. Dorien van der Meer rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door haar bewaard en is niet ter inzage voor derden.

2. Cliënten kunnen een afdruk van de rapportage over een bepaalde periode vragen en hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

3. Onder het dossier wordt verstaan de samenvatting van de sessies, niet de aantekeningen die tijdens de sessies gemaakt zijn.

4. Dorien rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende en niet na afloop van de behandeling, ook niet op verzoek van cliënten zelf.

5. Na afloop van het behandeltraject heeft cliënt het recht om zijn/haar dossier te vernietigen.

Overleg met derden

1.Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, neemt Dorien van der Meer deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Dorien van der Meer gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht.

2.In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt of anderen, kan Dorien van der Meer overleg hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf.

 

Opnames

1. Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audio en/of visuele opnames ten behoeve van intervisie/supervisie. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt. Er zal altijd eerst toestemming worden gevraagd voor het maken en gebruiken van opnames en een apart toestemmingsformulier worden getekend.

2.Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

Beroepscodes en klachtenregeling

1.Dorien van der Meer is gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Tevens is zij aangesloten bij de RBCZ.

2.Klachtenregeling: Je kunt ook bij deze verenigingen terecht als je een klacht hebt over je behandelaar. Lees voor meer informatie op hun website. https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Betaling

1.Betaling geschiedt via een factuur. Halverwege het traject en aan het einde van het traject wordt een factuur gestuurd. Betalingsvoorwaarden voor deze behandelingen worden duidelijk vermeld in de behandelingsovereenkomst. Na veertien dagen volgt een betalingsherinnering met een betalingstermijn van zeven dagen. 

2.Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

3.Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt volledig bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de cliënt.

Annulering

Tot 24 uur voor aanvang van het gesprek gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling.

Privacywet

Zelfbeeld handelt conform de wet Algemene vordering gegevensbescherming (AVG). Het Privacystatement is opvraagbaar.

Waarnemingsregeling

In geval van ziekte of overlijden is er een waarnemingsregeling getroffen met collega Mirjam Tjon, psycholoog en EFT relatietherapeut. Tevens lid van NFG.

Privacy verklaring

Dit is de Privacy Policy (het Privacy Beleid of statement) van Zelfbeeld (hierna eveneens te noemen: "ZELFBEELD, wij," "ons" of "onze" een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam. 

 

ZELFBEELD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34087453. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.ZELFBEELD.nl (de ‘Website’) en van onze cliënten en andere relaties. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Door het gebruiken van onze Website begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze Privacy Policy. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (‘Gebruikers’). Tevens is dit beleid van toepassing op het omgaan met de gegevens van onze cliënten en andere relaties. 

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Als u gebruiker bent van de site verzamelen wij de volgende gegevens die u ons verstrekt: a. naam;

 1. (e-mail-) adres;

 2. communicatie tussen ZELFBEELD en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen) en

 3. telefoonnummer

 

Als u cliënt bent van ZELFBEELD verzamelen wij de volgende klantgegevens die u ons verstrekt:

 1. naam;

 2. (e-mail-) adres;

 3. communicatie tussen ZELFBEELD en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen);

 4. telefoonnummer;

 5. bankgegevens en

 6. informatie betreffende de opdracht of therapie.

 

Log file informatie 

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt, wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik (of gaan gebruik maken) van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden is door uw computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren.

De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen. 

 

DoubleClick Cookie

Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website te tonen. Google’s gebruik van DoubleClick cookie geeft gebruikers van Google de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd op de interesses van bezoekers van Google. U kunt zich afmelden voor het gebruik van DoubleClick Cookie door de Google Ads Settings pagina te bezoeken.  Wij gebruiken remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derde partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. 

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - te installeren voor uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website en diensten te ondersteunen en verbeteren door: 

 1. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website;

 2. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;

 3. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;

 4. nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;

 5. de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling;

 6. de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling of verzoek om informatie;

 7. u te kunnen factureren;

 8. u deugdelijk te kunnen behandelen en u therapie te kunnen geven                of

 9. om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Tevens kunnen wij de informatie gebruiken om u te informeren over nieuwe regelingen en kansen. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op ‘afmelden’ in de e-mail te klikken of in een antwoordmail of -brief te vermelden dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld? 

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, zonder uw toestemming. 

 

Zeggenschapswijziging

Wanneer ZELFBEELD, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en deze te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Beveiliging en veiligheid

ZELFBEELD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, ZELFBEELD kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en ZELFBEELD. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. 

 

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. 

 

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart ZELFBEELD persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, worden uw persoonsgegevens in het kader van de fiscale bewaarplicht zeven jaar lang bewaard. De cliënt dossiers worden 20 jaar bewaard.

 

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, kunt u contact opnemen met ZELFBEELD door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres of een brief sturen aan:

 

ZELFBEELD

Keizersgracht 249

1016 EB Amsterdam

dorien@zelfbeeld.nl

 

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan andere dan onze regels en ons beleid.

 

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar

("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres.

 

Wijzigingen

ZELFBEELD kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. 

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met ZELFBEELD door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres

 

 

bottom of page